چاه متک

درباره روستای چاه متک بزودی مطلبی ارائه می گردد.