سنگرد

درباره روستای سنگرد (سنجد) بزودی مطلبی ارائه می گردد