معرفی بخشدار


مجتبی خالصی اردکانی 
فرزند شهید احمد خالصی اردکانی 
متولد 1356/3/22
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران
تاریخ انتصاب به عنوان بخشدار: 93/01/25
سطح مدیریت: میانی
تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد: 91/06/29
 

دریافت حکم بخشداری از دست آقای "محمدعلی طالبی"
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار