ارتباط با بخشدار

مهندس مجتبی خالصی
تلفن مستقیم :03532211246
پست الکترونیک :info@kharanagh.gov.ir