آب، دراولویت پیگیریهای بخشداری خرانق

جلسه ی پیگیری حل مشکل آب روستاهای هامانه و توت بصورت جداگانه در اداره آبفار اردکان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق، جلسه ی پیگیری حل مشکل آب روستاهای هامانه و توت بصورت جداگانه با حضور بخششدار خرانق، روسای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای هامانه و توت در اداره آبفار اردکان برگزار شد
بخشدارخرانق هدف از برگزاری این جلسه را رسیدگی به مشکل انشعاب آب واحدهای مسکونی بنیادمسکن در روستای هامانه بعنوان دستورکار اول و پیگیری ممانعت از عوامل کاهنده ی آب چشمه قناتهای روستای توت بعنوان دستورکاردوم عنوان نمود.
مشارکت متقاضیان جدید انشعاب آب در روستای هامانه(شهرک بنیادمسکن) برای تامین آب مخزن روستاو همچنین اختصاص اعتبار برای ساخت مخزن جدید در هامانه مهمترین مصوبات پیرامون دستورکار اول این جلسه بود.
و درمورد روستای توت هم مقررشد از سوی اداره آبفار نسبت به تعیین حریم چشمه قناتهای روستا برای جلوگیری از تجاوز معادن منطقه دراسرع وقت اقدام و برای نوسازی لوله انتقال آب به مخازن آب توت اعتبارلازم اختصاص یابد.
روسای ادارات آبفار وبنیادمسکن و کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت و نماینده فرمانداری دراین جلسه که با هماهنگی و دعوت بخشدار صبح امروز در اداره آبفاربرگزار شد حضور داشتند.
پنج شنبه 18 مرداد 1397 | بازدید : 97